Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thực hiện Đề án cải cách hành chính trong hệ thống chính trị

10-06-2020 07:55

Tiếp tục thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong hệ thống chính trị huyện Định Hóa, giai đoạn 2016-2020”, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả hơn; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở được quan tâm xây dựng về số lượng và chất lượng…

Niêm yết các TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Thanh Định

Qua 4 năm thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị, giai đoạn 2016-2020”, một số nội dung, nhiệm vụ của Đề án cơ bản đạt so với chỉ tiêu. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng và toàn hệ thống chính trị trong thực hiện CCHC được nâng lên một bước. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc quan tâm thực hiện, đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều cơ quan, đơn vị được sắp xếp, tổ chức lại theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên về tinh giản bộ máy. Hiệu quả nhất là công tác xây dựng và ban hành văn bản lãnh đạo từng bước được chuẩn hóa, góp phần cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng; các thủ tục hành chính ngày càng đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định. Cùng với CCHC trong hệ thống chính trị, Huyện ủy Định Hóa cũng đồng thời thực hiện Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ, giai đoạn 20162020”. Thực hiện tốt công tác luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Làm tốt công tác kiểm tra, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cải cách hành chính.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số nội dung của Đề án chưa hoàn thành như: Chưa chủ động, quyết liệt CCHC trong các cơ quan Đảng. Quy trình, thủ tục ban hành văn bản ở một số lĩnh vực chưa có sự thống nhất. Việc thực hiện lề lối làm việc, chấp hành giờ giấc hội họp đối với một số cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ lãnh đạo chưa nghiêm túc… Do vậy cần được tiếp tục duy trì, thực hiện quyết liệt hơn trong giai đoạn 2020-2025, nhất là tập trung vào khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện thời gian qua./.

Thực hiện: Dương Chiêm