Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội đồng nhân dân xã Thanh Định khóa XXIII, tổ chức tổng kết hoạt động của xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

30-03-2021 08:45

         Ngày 29 tháng 3 năm 2021 Hội đồng nhân dân xã Thanh Định khóa XXIII, tổ chức tổng kết hoạt động của xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

       Trong báo cáo nêu rõ: Nhiệm kỳ 2016- 2021 Hội đồng nhân dân xã Thanh Định đã phát huy được hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ chính trị, giải quyết được nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Tổ chức 14 kỳ họp, các kỳ họp được tổ chức theo đúng các trình tự của luật định. Chất lượng các kỳ họp được nâng lên, đã quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới của xã đạt được kết quả cao.

 Qua các kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã đã ban hành 61 nghị quyết; trong đó có 18 nghị quyết về công tác tổ chức nhân sự, 28 nghị quyết thường kỳ và 15 nghị quyết các chuyên đề khác, ngoài 18 nghị quyết về công tác cán bộ, các nghị quyết còn lại có nội dung chủ yếu là quyết định các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương

      Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân xã, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân xã được duy trì tốt; từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tiến hành 22 cuộc giám sát. Công tác giám sát được đổi mới về nội dung, hình thức, chất lượng các cuộc giám sát được nâng lên, kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều kiến nghị được xem xét, giải quyết kịp thời.

     Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân được quan tâm thực hiện, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Trong nhiệm kỳ, đại biểu Hội đồng nhân dân xã đã phối hợp tổ chức 73 cuộc tiếp xúc cử tri, với 331  lượt ý kiến cử tri tham gia. Qua đó, cử tri đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của mình tới đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kịp thời, tạo niền  tin của nhân dân. 
     Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phân tích những nguyên nhân còn hạn chế và đưa ra các giải pháp khắc phục, để xây dựng hoạt động của Hội đồng nhân
dân xã trong nhiệm kỳ tới được sâu sát, gần dân hơn, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

     Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng xã Thanh Định đã khen thưởng cho 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND xã Thanh Định nhiệm kỳ 2016-2021.

Thực hiện: Ma Thị Truyền